Referenser

 

___________________ ____________________________________________________________________________________________________

 

Ledar- och VD-utveckling

för snabbväxare..

"Det bästa jag någonsin varit med om! "

 

Joakim Struwe var sedan 1 år tillbaka VD på Oxelösunds båtvarv AB när vi tillfrågades av varvets ägare om vi kunde tänka oss att bli mentor för Joakim. Vi satte oss då ned med Joakim för att få en bild över hans behov. I våra förberedelser användes en ekonomisk rapport och en strategiplan som Joakim framtagit. Som strukturellt underlag för diskussionen använde vi något som vi kallar "En VDs spelplan" - ett dokument som visar alla forum, kontaktytor och funktioner som en VD deltar i respektive ansvarar för. Under ca 2 timmars diskussion så kunde vi med dessa hjälpmedel med stor träffsäkerhet ringa in de kompetensområden där Joakim hade störst behov för tillfället. Störst behov kunde vi tillsammans konstatera låg på färdigheterna för den största skillnaden mellan Joakims tidigare roll som driftschef och VD-rollen; förmågan att ta det kommersiella helhetsansvaret.

 

Med prioriterat behov som bas gjorde vi en "färdplan" för en resa tillsammans. Vi skulle som färdväg använda det bästa övningsobjektet som fanns att tillgå nämligen Joakims egen affär dvs Varvet. Bedömd tid för "resan" var ca 5 halvdagar. Det blev 6 halvdagar. Under dessa 6 halvdagar genomförde vi tillsammans en affärsanalys, gjorde affärsplaner och diskuterade hur dessa skulle kunna genomföras med framgång. Från vår sida la vi in all vår erfarenhet i diskussionen och Joakim la in all sin kunskap om varvet och dess affärer. Under resan prioriterades lärande före att det vi gjorde skulle komma att användas. Vi stod för struktur ,underlag och dokumentation för den helt interaktiva processen. Kostnaden för den helt individuella "kursen" blev endast 2-3 ggr högre än för en konventionell 3-dagars chefskurs i större grupp.

 

Ett av resultaten av denna övning var att Joakim insåg att det inte var en "varvsaffär" han bedrev. Det var ett flertal affärer som alla hade sina respektive framgångsfaktorer. Just där börjar allt framgångsrikt företagande. Att förstå vilka affärer som man egentligen bedriver och dessas framgångsfaktorer. Joakim växte mycket snabbt dessa dagar vilket gjorde honom kapabel att växa in i det övergripande kommersiella ansvaret i sin roll inkluderande att möta och bidra till styrelsens arbete.

 

Joakim utbrast spontant vid det sista tillfället att "det var det bästa han någonsin varit med om". Vi kan väl anta att han då menade lärande och utveckling. När vi pratade med honom ett år efter dessa övningar så var han översvallande och sa att det där blev jättebra det där. Han, med styrelsens stöd, hade då organiserat verksamheten baserat på den funna insikten om vilka affärer han egentligen bedrev. Och vad som krävdes för att få dem att lyckas..

 

Hyr en tillfällig

kompanjon..

Turnia AB , Tennisvägen 32 , 611 64 Nyköping, Sweden

Visiting adres; Turnia AB, Wedholms Allé 2B , 611 39 Nyköping, Sweden

www.turnia.se e-mail info@turnia.se telephone +46 (0)70 389 19 20

 

Copyright Turnia AB 2015 All rights reserved

"Det är av stort värde för en VD att kunna använda ett kvalificerat oberoende bollplank!"

 

Magnus Råd , VD på KWD Teknik AB, hade varit VD ett halvår. Lönsamheten hade länge varit pressad i företaget och Magnus uppdrag var att skapa långsiktig och uthållig lönsamhet.

Situationen var en utmaning vilket också satte sin prägel i bolagets styrelse. Magnus tog då hjälp av oss och tillsammans så tittade vi över vilka affärer som bolaget bedrev och möjliga andra närliggande affärer. Vi gjorde också en räknesnurra med affärernas nyckeltal och bolagets gemensamma kostnadsmassa där olika scenarion kunde simuleras.

 

Magnus hade kommit ganska långt i sina egna analyser när detta gjordes och det blev mer en förädling och en verifikation av dessa som vi åstadkom tillsammans. Det är dock en väldig skillnad att ha idéer och hypoteser och att få dessa bekräftade till en övertygelse. Att hitta den strategiska inriktningen och aktiviteterna till långsiktig lönsamhet var givetvis styrelsens fokus i detta skede. Magnus rustadesn genom vårt arbete för att bidra till och möta diskussionerna i styrelsen.

 

"Det är av stort värde för en VD att kunna använda ett kvalificerat oberoende bollplank!" säger Magnus efter vårt gemensamma arbete. Bolagets styrelse kom så småningom fram till det som vi tillsammans med Magnus också såg; vägen till långsiktig lönsamhet var mycket lång och svår och krävde mycket kapital på vägen. Resultatet blev istället att bolaget såldes till en större koncern där det strategiska värdet av verksamheten var betydligt större. Magnus blev platschef i detta företag.

 

Utan koppling till ovanstående verkliga exempel så vet den som varit VD i fram- och motgång hur en bra styrelse fungerar. När det går bra så är allt frid och fröjd och styrelsemötena genomförs enkelt och snabbt. När lönsamheten viker oavsett orsak så blir processen helt annorlunda. Nu ifrågasätts lätt VDs påståenden och en rad idéer lanseras i styrelsen om vad som behöver göras. En VD som inte riktigt är rustad för situationen måste ibland acceptera beslut och inriktningar även om han inte helt håller med oavsett det handlar om att timingen är fel eller att resurser ändå inte borde avsättas till detta just nu. VD måste många gånger i styrelsen ha en modererande roll och kunna bemöta och utvärdera de olika förslagen. I dessa lägen kan VD bli mycket ensam. Det är inte heller säkert att han har möjlighet att ta hjälp av sina underställda i dessa frågor. Vi påstår att i en sådan situation så är ett kvalificerat oberoende bollplank till VD av ovärderlig betydelse för VD och för företaget. Kostnaden för ett sådant bollplank är försumbart i jämförelse med vad VD kostar och konsekvenserna av när denne inte fungerar optimalt eller släpper tyglarna. Det kan också uttryckas åt andra hållet; hyr ett kvalificerat bollplank åt VD som är oberoende av ägare och styrelse och få 100% mer av VD.Tillsammans kommer bollplanket och VD att hålla fokus och prioritet på rätt saker samtidigt som VD både orkar mer och tar med sig¨bollplankets hela erfarenhet och kunskap i sitt agerande i sin operativa roll såväl som i sin strategiska och taktiska roll.